خط مشی آریا نیرو

در اين برهه از زمان كه ميهن ايران نياز به توسعه و رشد دارد و اين رشد بغير از ايجاد رونق در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي و عدالت گستري ميسر نيست در اين هنگام كه آيندگان چشم به آن دوخته اند تا ببينند وارثين كداميك از تلاشهاي نسل گذشته اند به اين انديشه فرو خواهيم رفت كه پيشرفت و استفاده از منابع اقتصادي به هيچ نحو كامل نمي شود مگر اينكه منابع و سرمايه هاي  كشور در زمينه سازندگي و زيرساختهاي زير بنائي بكار گرفته شود