فرم درخواست استخدام
  اطلاعات اولیه
 1. نام و نام خانوادگی :(*)
  لطفا فقط حروف فارسی وارد نمایید
 2. نام پدر :(*)
  لطفا فقط حروف فارسی وارد نمایید
 3. شماره شناسنامه(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده نمایید
 4. تاریخ تولد :(*)
  تقویمورودی نامعتبر
 5. صادره از :(*)
  لطفا حروف فارسی وارد نمایید
 6. وضعیت تآهل :(*)
  ورودی نامعتبر
 7. تعداد فرزندان :
  ورودی نامعتبر
 8. وضعیت نظام وظیفه :(*)
  ورودی نامعتبر
 9. نوع معافیت :
  لطفا حروف فارسی وارد نمایید
 10. نشانی محل سکونت :(*)
  لطفا آدرس را به صورت فارسی وارد نمایید
 11. تلفن تماس :(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده نمایید

  ارسال عکس ورودی نامعتبر
 12. سوابق تحصیلی
 13. آخرین مدرک تحصیلی :(*)
  ورودی نامعتبر
 14. نام موسسه :(*)
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 15. سال اشتغال(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده نمایید
 16. سال اخذ مدرک(*)
  لطفا فقط از اعداد استفاده نمایید
 17. مشخصات مدرک(*)
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 18. نشانی موسسه :
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 19. سوابق کاری
 20. نام کارفرما(*)
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 21. آدرس کارفرما(*)
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 22. مدت اشتغال(*)
  ورودی نامعتبر
 23. سمت(*)
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 24. آخرین حقوق دریافتی
  ورودی نامعتبر
 25. علت ترک خدمت(*)
  لطفا فقط از حروف فارسی استفاده نمایید
 26. زبان خارجه
 27. آشنایی با زبان خارجی
  ورودی نامعتبر
 28. خواندن
  ورودی نامعتبر
 29. نوشتن
  ورودی نامعتبر
 30. مکالمه
  ورودی نامعتبر
 31. کد تصویری
  کد تصویری
    بازآوریورودی نامعتبر
 32. آپلود رزومه ورودی نامعتبر
 33. ارسال فرم